Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine Wentextil.ee veebilehel

Wentextil OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

REGISTRIPIDAJA andmed:

Wentextil OÜ, Kalda 3, 87701 Vändra, Pärnumaa

Ettevõtte äriregistris registreerimise number: 10467986
Telefon: +372 44  67  054
E-posti aadress: info@wentextil.ee

Kontakt registrit käsitlevates küsimustes

E-posti aadress: info@wentextil.ee

Milliseid isikuandmeid käsitleme

Käsitleme alljärgnevaid klientidega seotud isikuandmeid:

Kliendi põhiandmed
• ees-ja perekonnanimi
• aadress
• sünniaeg
• sugu
• suhtluskeel
• telefoninumber(-numbrid)
• e-posti aadress

Ostusündmusega seotud andmed kaupluses
• Ostukviitungi andmed kasutamise kohta
• Tellimise, tarnimise ja tagastamisega seotud andmed

Müügi- või teenindus sündmuste järelehindamise eesmärgil saadetud küsimustike saatmise ja vastuvõtmisega seotud andmed ning kliendi poolt antud vastused.

Teenuste kasutamisega seotud andmed
• Teenuste kasutamise ja tellimise andmed kauplustes ja e -poes
• Teenusest olenevalt võivad andmed olla salvestatud ka fotodena

Klienditeeninduse osutamisega seotud andmed
• Kliendi sõnumid ja sõnumisisud ning teenuste osutamise seisukohast vajalikud soovide kategoriseerimisega seotud andmed
• Klienditeeninduse telefonikõnede salvestused
• Klienditagasiside ja sellele vastamisega seotud andmed
• Kliendi hüvitustega seotud andmed, näiteks põhjendused, määrad ja panga andmed

Teenindussündmuste järelhindamise eesmärgil saadetud küsimustike saatmise ja vastuvõtmisega seotud andmed ning kliendi poolt antud vastused.

Turunduskommunikatsiooni teave
• Turundusload kanalite kaupa: e-post, tekstisõnum, paberkandja, otseturunduskeeld
• Andmed saadetud sõnumite kohta ja elektrooniliste teadete puhul nende avamise ja klikkimise andmed

Andmed klientidele jagatavate kupongide ja nende kasutamise kohta

Andmed kliendiüritustele kutsete saatmise ja osalemisinfo kohta

Kliendiküsitlustega seotud teave
• Teave küsimustike vastuvõtmise keelamise kohta
• Küsimustike saatmise ja vastuvõtmisega seotud andmed ja kliendi poolt antavad vastused

Kliendiks olemise analüüs ja rühmitamise andmed
• Püsikliendiks olemisega seotud andmed
• Kliendi poolt esitatud teenust personaliseerivad ja asjaajamist lihtsustavad andmed

Mis otstarbel isikuandmeid töödeltakse

Klientide isikuandmeid töödeldakse järgmistel kasutusotstarvetel:

Toodete müümine e-poes
• Soodustuste õige rakendamine müügiolukordades

Kliendisuhte juhtimine, sealhulgas teenustest teavitamine, kliendisuhete arendamine ja teenuste isikupärastamine

Klienditeenindus
• Klienditagasiside ja päringute käsitlemine ning neile vastamine (õigustatud huvi)
• Hüvitustaotluste rahuldamine, vastamine ja hüvitamine (seadusjärgne kohustus)
• Kõnede registreerimine teenindussündmuste tõendamiseks, õigusturbe ja turvalisuse tagamiseks ning klienditeeninduspersonali koolitamiseks (õigustatud huvi).

Töötlemise põhimõte: õigustatud huvi ja seadusjärgne kohustus

Klientide teavitamine ja turundus
• Klientide teavitamine ja turunduse teostamine e-poe kasutatavates turunduskanalites nagu otsepostitused,   e-post ja Facebook
• Võistluste ja loosimiste korraldamine
• Kliendibaasi andmete analüüsimine ja klassifitseerimine paremini suunatud kommunikatsiooni saavutamiseks

Käsitlemise alus: püsiklientide osas lepingu täitmine ja muude klientide osas õigustatud huvi; uudiskirjade saatmise ja SMS-sõnumite osas kliendi nõusolek

Kliendiküsitlused ja -analüüsid

Küsitluste organiseerimine näiteks müügi- või teenindussündmuste järel hindamise eesmärgil
• Klientide arvamuste ja nägemuste kogumine arendamise eesmärgil
• Kliendiandmeid kasutatakse ka analüüsimiseks, aruandluses ja süsteemi arendamisel äritegevuse arendamiseks

Käsitlemise alus: õigustatud huvi

Seadusega ettenähtud kohustused ja halduslikud meetmed
• Raamatupidamine
• Kuritegude ärahoidmine ja väljaselgitamine
• Juriidiliste nõuete koostamine, kaitsmine ja nendele vastamine, näiteks kriminaalasjades ja kahjujuhtumitel ning tarbijakaitse küsimustes
• Tootevastutuse kohustuste täitmine
• Ohtlike toodete tagasikutsumised

Käsitlemise alus: seaduslik kohustus ja eluliste huvide kaitsmine

Andmete säilitamise aeg

Andmetöötluse aja kavandamisel on arvestatud iga konkreetse eesmärgi jaoks vajalike andmete käsitlemise aega. Allpool on käsitletud andmete töötlemise aegu ja nende määramise kriteeriume.

Püsiklientide andmeid säilitatakse vaikimisi nii kaua, kuni kliendi püsikliendi staatus kehtib. Klientide ostuandmed säilitatakse viis aastat.

Teavet ostutehingute, tagasimaksete ja arvete kohta käsitletakse raamatupidamisdokumentide osana ja säilitatakse EV Raamatupidamisseadusega määratud aja jooksul, mis on 7 aastat pärast majandusaasta lõppu. Tagasiside ja kaebuste menetlemiseks vajalik teave ja õiguslik teave säilitatakse asjaajamiseks vajaliku aja jooksul, mis tavaliselt ei ületa kolme aastat. Elutähtsate huvide kaitseks kustutatakse näiteks toodete tagasikutsumist käsitlev teave viivitamatult pärast tagasisaatmise toimumist vastava ametiasutuste poolt sätestatud viisil. Võistlustel ja loosimistel osavõtjate loendid eemaldatakse pärast võitja valimist ja/või loosimise toimumist ja võimaliku auhinna üleandmist.

Nõusoleku tühistamise õigus

Kui isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul näiteks siis, kui olete andnud loa elektrooniliseks otseturunduseks. Oma nõusoleku tühistamiseks pöörduge klienditeeninduse poole või kasutage uudiskirjas olevat linki.

Kui Te ei anna nõusolekut elektrooniliseks otseturunduseks ning keelate otseturunduse posti ja telefoni teel, saadame Teile vaid tellitud või Teile suunatud teenuste teostamiseks ja kliendistaatusest tuleneva vajaliku info.

Teave muude õiguste kohta

Teil on õigus saada soovi korral teada, kas Wentextil OÜ töötleb teie isikuandmeid. Kui töötleme teie andmeid, on teil õigus saada koopia meie poolt töödeldavatest andmetest. Kui me ei töötle teie andmeid, on teil õigus saada kinnitus ka selle kohta.

Teil on õigus parandada või täiendada oma töötlemise seisukohast ekslikke või puudulikke isikuandmeid.
Teil on õigus isikuandmete kustutamisele.

Lisa 1 – Isikuandmete eemaldamine süsteemist

Teil on määruse kohaselt õigus eemaldada oma isikuandmed meie süsteemist, kui isikuandmeid ei vajata enam sel eesmärgil, milleks neid koguti või mille jaoks neid muul viisil käsitleti, või kui tühistasite oma nõusoleku,  millel andmete käsitlemine põhines, või kui andmete käsitlemiseks ei ole muid seaduslikke aluseid, või kui olete isiklikel põhjustel andmete käsitlemise vastu, mis on vajalik registripidaja või kolmanda osapoole õigustatud huvide tagamiseks, näiteks profiili loomiseks;

Sel juhul ei tohi registripidaja isikuandmeid enam käsitleda – välja arvatud juhul, kui ta suudab tõendada, et käsitlemiseks on olemas märkimisväärselt oluline ja põhjendatud alus, mis tõrjub kõrvale registreeritud isiku huvid, õigused ja vabadused, või kui käsitlemine on vajalik õigusliku nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.isikuandmeid on käsitletud seadusvastaselt; isikuandmed tuleb eemaldada selleks, et liidu õiguse või liikmesriigi õiguse alusel vastutav registripidaja saaks täita oma seaduslikku kohustust; isikuandmeid on kogutud lapselt seoses infoühiskonna teenuste osutamisega.

Teil võib olla õigus piirata oma isikuandmete töötlemist.
Teil on teatud olukordades õigus kanda meie valdusse kuuluvaid isikuandmeid üle endale või mõnele teisele registripidajale. Õigus puudutab selliseid isikuandmeid, mida olete meile ise esitanud ja mida töötleme teie nõusoleku põhjal või sõlmitud lepingu alusel. Ülekandmise õigus käsitleb selliseid andmeid, mida töödeldakse automaatse andmetöötluse abil.

Lisa 2 – Isikuandmete käsitlemise piiramine

Oma isikuandmete käsitlemist saate piirata,   kui vaidlustate oma isikuandmete õigsuse; sel juhul piiratakse töötlemist teatud ajaks, mille jooksul saame kontrollida andmete täpsust;

käsitlemine on seadusvastane ning olete isikuandmete kõrvaldamise vastu ning nõuate selle asemel nende kasutamise piiramist;

me ei vaja registripidajana kõnealuseid isikuandmeid käsitlemise otstarbel, kuid teie vajate neid õiguslike nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

olete isiklikele põhjustele viidates isikuandmete töötlemise vastu, mis on vajalik kas üldisi huve esindava töö tegemiseks või registripidajale kuuluvate üldiste volituste täitmiseks või registripidaja või kolmanda isiku õigustatud huvide teostamiseks, ning ootame selle täpsustamist, kas registripidaja õigustatud huvid on teie õigustatud põhjendustest kaalukamad.

Kui teie isikuandmete käsitsemist on piiratud, siis võib neid säilitamist arvestamata käsitleda ainult teie nõusoleku korral või õigusliku nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või mõne teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või liidu või liikmesriigi üldisest huvist tingitud põhjusel.

Teil on õigus keelata oma isikuandmete töötlemist.

Lisa 3 – Isikuandmete käsitlemisega mitte nõustumine

Võite mitte nõustuda oma isikuandmete käsitsemisega registripidaja või kolmanda osapoole õigustatud huvide tagamiseks, näiteks profiili loomiseks, põhjendades seda isiklike põhjustega;

Sel juhul ei tohi registripidaja isikuandmeid enam käsitleda – välja arvatud juhul, kui ta suudab tõendada,          et käsitlemiseks on olemas märkimisväärselt oluline ja põhjendatud alus, mis kaalub üle registreeritud isiku huvid, õigused ja vabadused, või kui käsitlemine on vajalik õigusliku nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Suvalisel ajal, kui teie isikuandmeid käsitletakse otseturunduse jaoks, kaasa arvatud profiili loomine, kui see on seotud sellise otseturundusega.

Kuidas saate oma õigusi kasutada?

Kui soovite kasutada oma ülalkirjeldatud õigusi, saatke palun taotlus digiallkirjastatuna aadressile info@wentextil.ee  või pöörduge meie klienditeenindusse esinduspoes.

Kirjaliku vastuse saadame kas krüpteerituna elektroonilisel kujul või posti teel tähitud kirjana. Kirja vastuvõtmist ei saa kinnitada keegi teine kui ainult vastuvõtjaks määratud isik. Nii tagame andmete konfidentsiaalsuse.

Teave isikuandmete käsitlejate kohta

Isikuandmeid töötlevad Wentextil OÜ koostööpartnerite töötajad, kelle töökohustuste täitmine eeldab nende andmete käsitlemist. Isikuandmete töötlejad on seotud konfidentsiaalsuskohustusega.

Kliendiregistri andmeid ei anta väljapoole muul juhul, kui allpool kirjeldatud juhtudel, kui õigusaktid näevad seda ette ning ettevõtte müümise või reorganiseerimisega seoses.

Isikuandmeid või edastada koostööpartneritele järgnevalt kirjeldatud olukordades:

Teenuse osutamise vajalikkusest lähtuvalt võib isikuandmeid edastada makselahenduste pakkujatele

Peale Wentextil OÜ töötlevad klientide isikuandmeid ka Wentextil OÜ teenuseosutajad ja koostööpartnerid. Sellised allhankijad on muu hulgas IT-teenuste pakkujad, kes hoolitsevad muu hulgas süsteemide tehnilise korrashoiu eest, ja koostööpartnerid, kes osalevad toodete ja teenuste tarnimise protsessides. Kui isikuandmete käsitlemisel on küsimus andmete töötlemises Wentextil OÜ nimel, kehtib koostööpartnerile Wentextil OÜ poolt kehtestatud konfidentsiaalsuskohustus ja koostööpartneril ei ole õigust anda andmeid üle kolmandatele isikutele ega kasutada andmeid muul eesmärgil kui Wentextil OÜ tööülesande täitmiseks.

Kliendiandmete peamised vastuvõtjad ja/või töötlejad on:

Makselahenduste pakkujad nagu näiteks Nets Estonia AS

Postitusteenuste pakkuja nagu näiteks DPD

Wentextil OÜ püüab võimaluse korral tagada, et isikuandmeid töödeldakse ainult Euroopa Ühenduse (EÜ) ja Euroopa majanduspiirkonna territooriumil (EMP). Loetakse, et isikuandmed liiguvad väljapoole EÜ ja EMP-piirkonda IT-tehnoloogia teenuste osutamise raames, kui isikuandmeid on võimalik kasutada väljaspool EÜ ja EMP piirkonda asuvast riigist. Andmete sellise üleandmise kohta on sõlmitud teenusepakkujaga leping, järgides EÜ komisjoni kinnitatud nõudeid.

Mõningatel riigiasutustel on teabele seadusest tulenev õigus. Sellised asutused on näiteks Politsei- ja Piirivalveamet ning Maksu- ja tolliamet.

Järelevalveametile kaebuse esitamise õigus

Kui arvate, et me ei töötle teie isikuandmeid kooskõlas ELi üldiste andmekaitsenõuetega, võite esitada kaebuse ELi liikmesriigi järelevalveasutusele ELi selles liikmesriigis, kus asub teie alaline elu- või töökoht või mida te loete rikkumise toimumise kohaks.

Eestis teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon.

Andmekaitse Inspektsiooni üldkontaktid:

Aadress: Tatari 39, Tallinn 10134

Telefon: 627 4135

E-posti aadress: info@aki.ee

Vältimatud andmed kliendistaatusegs seotud teenuste kohta

Et saaksime Teile pakkuda püsikliendi- või tellimuslepingus või mõnes muus lepingus nimetatud soodustusi ja teenuseid, peame töötlema lepingu täitmiseks isikuandmeid.

Püsikliendiprogrammiga seotud vajalikud andmed on nimi, kontaktandmed, sünniaeg, sugu, ostuinfo ning suhtluskeel. Vajame neid andmeid selleks, et saaksime summeerida Teie ostusummasid ja hoolitseda selle eest, et oleksite alati kursis teile pakutavate soodustustega ja programmi muudatustega, ning et saaksime oma klientidele pakkuda parimat kaubavalikut.

Teave otsuste automaatse vastuvõtmise ja profiili loomise kohta

Profiili loomine tähendab isikuandmete sellist käsitlemist, mille puhul isikuandmeid kasutades hinnatakse teie teatud isiklikke omadusi. Loome oma klientidele profiilid turunduse ja sündmustele kutsete saatmise kohandamiseks. Oleme seisukohal, et ülalkirjeldatud profiili loomisel ei ole määruses kasutatud tähenduses õiguslikku mõju ega muud märkimisväärset mõju profiili loomise objektile.

Registreeritud isikuna on teil õigus mitte nõustuda profiili loomisega, mis põhineb registripidaja õigustatud huvil ja tugineb erilisel isiklikul põhjusel. Võite ka alati mitte nõustuda profiili loomisega, mida tehakse otseturustuse kohandamiseks.

Teie andmeid ei kasutata ilma teie teadmata muul otstarbel

Me ei kasuta Teie andmeid mingil muul kui käesolevas dokumendis nimetatud otstarbel. Kui hiljem tekivad uued kasutusvajadused, teavitame Teid nendest ja nendega seotud õiguslikest töötlemise põhjendustest. Vajaduse korral palume Teil luba isikuandmete kasutamiseks uuel kasutusotstarbel.

Isikuandmete käsitlemisega kaasnev mõju

Wentextil OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide privaatsust ja tagada isikuandmete turvaline käitlemine vastavalt ELi andmekaitse määruse ja muude kohaldatavate õigusaktide nõuetele.

Kaitseme oma tööruume, infotehnoloogiasüsteeme ja  meie poolt osutatavate teenuste kasutajate andmeid asjakohaste tehniliste ja administratiivsete andmeturbelahendustega ning arendame pidevalt oma kaitsemeetmeid. Andmete käsitsemisega seotud kasutus- ja juurdepääsuõigused on isiklikud ning nende ulatus määratakse tööülesannete põhjal.

Hoolitseme oma personali oskuste arendamise eest andmeturbe küsimustes. Püüame hoolitseda ka selle eest, et meie koostööpartnerite personal mõistab isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalise käsitlemise tähtsust.

Teostame järelevalvet isikuandmete käsitlemisega seotud sündmuste üle, reageerime avastatud kõrvalekalletele ja püüame vältida kahjusid, mida kõrvalekalded võivad põhjustada. Kui kõigist meie ettevaatusabinõudest hoolimata satuvad teie isikuandmed valedesse kätesse, on nagu ka isikuandmete käsitlemist hõlmavate muude teenuste puhul võimalik, et kõrvaline isik kuritarvitab isikuandmeid. Teavitame vajalikke ametiasutusi ning registreeritud isikuid andmeturbe nõuete rikkumisest õigusnormide poolt ettenähtud viisil.

Andmekaitse eest vastutav isik

Kui küsimus on isikuandmete käsitlemises või ELi üldisel andmekaitsemäärusel põhinevate õiguste kasutamises Wendre AS tegevustes,  siis võite pöörduda andmeturbe eest vastutava isiku poole e-posti teel info@wentextil.ee

etEesti